โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร กำหนดให้มีการประกาศผลการเรียนของปีการศึกษา 2556 และเปิดจำหน่ายหนังสือพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
 
 
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-255288 , 254888 ต่อ 12