ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารครบรอบ 60 ปี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..