คณะผู้บริหาร

นายวิรัช จันทร์เกิด
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางกนกวรรณ ศรีประยูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา