ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร เดิมชื่อโรงเรียนประสาทศิลป์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๔๙๗  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ นายผุด ทิพรัตน์ (อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดใหญ่ คนที่๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีที่เรียน เพราะในขณะนั้นโรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ่มีน้อยมากสถานที่เรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  และมีผู้ที่มีส่วนกับการศึกษาหลายท่านเห็นว่า  นายผุด ทิพรัตน์ มีฐานะดีพอที่จะตั้งโรงเรียนได้  ประกอบกับนายผุด  ทิพรัตน์ เป็นผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษาจึงได้ เปิดโรงเรียนนี้ขึ้น มีนายผุด  ทิพรัตน์  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  นายแป้น  รัตนศาสน์ เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) มีครูทั้งหมด ๕ คน มีนักเรียน ๗๒ คน โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณถนนโคสมานคุณ ๕ (ริมทางรถไฟ) และในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้ขอย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ ๒ ถนนโชคสมานคุณ ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปี พ.ศ.2519 นายผุด  ทิพรัตน์ ได้ถึงแก่กรรม  กิจการของโรงเรียนตกเป็นของภรรยา คือ นางสุพร ทิพรัตน์
ปี พ.ศ.2536 นางสุพร  ทิพรัตน์ ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้นายวิรัช  จันทร์เกิด เป็นผู้รับใบอนุญาตจนถึงปัจจุบัน
     ปัจจุบันโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนโชคสมาน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่โรงเรียนทั้งหมด 2 ไร่ 1 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง คือ
1. อาคารเรียนประถม 3 ชั้น จำนวน 14 ห้องเรียน ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องทำงานผู้รับใบอนุญาต 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และโรงอาหาร
2. อาคารอนุบาล 1 ชั้น แบ่งเป็นห้องระดับอนุบาล 3 ห้องเรียน ห้องน้ำรวม 1 ห้อง และโรงอาหาร
3. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
4. อาคารสำนักงาน ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง ห้องน้ำ 8 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง
อาคารทั้ง 4 จะอยู่บริเวณรอบของโรงเรียน บริเวณตรงกลางเป็นสนามอเนกประสงค์ มีสวนหย่อม แผนกอนุบาล ประตูทางเข้ามี 2 ทางคือ ฝั่งอนุบาลและฝั่งประถม ปัจจุบันมีครูทั้งหมด 24 คน เจ้าหน้าที่และนักการ 3 คน จำนวนนักเรียน 303 คน โดยมีนายวิรัช จันทร์เกิด เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางกนกวรรณ  ศรีประยูร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณร้อยละ 70 % ของค่าใช้จ่ายรายหัวภาครัฐบาล