ประถมศึกษา

นายสุภชัย โวหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฟาตอนะฮ์ ด่านเท่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายสุภชัย โวหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวนูรสามีมี เปาะแม
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอามานี มะรอปิ
ครูผู้สอน/งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวชิราพร บัวคง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาทินี ศรีราม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวธิดารัตน์ คงศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอัมรีย์นา ดือราแม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางวัลลี ทองมาก
ครูผู้สอน/ผู้ดูแลระบบ

นายปฐพี จันทร์แก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวกาญติมา กุลหมวก
ครูผู้สอน