พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. พัฒนาครูให่มีศักยภาพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
7. ส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตอาสา
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

-------------------------------------------------

1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรม
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุชภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ
6. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตอาสา
7. โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
8. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ