วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

     ภายในปี 2559-2563 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเ็นระบบเพื่อการประกันคุณภาพ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานความร่วมมือชุมชน ดำรงตนบนพื้นฐานความพอเพียงและมีจิตอาสา

-------------------------------------------------

ให้ความรู้  คู่คุณธรรม  มีน้ำใจนักกีฬา