ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช จันทร์เกิด
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ ศรีประยูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551