ปฐมวัย

นายสุภชัย โวหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริภรณ์ ยังสังข์
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวลี จินดาวงศ์
ฝ่ายบุคลากร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุกาญดา มุสิกะเจริญ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอุษา สุวรรณขาว
งานอนามัยโรงเรียน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุภาวดี แก้วสมบูรณ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวประนอม คงนวล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปาวีณา แก้วลอย
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุไรยา มูเก็ม
ครูพี่เลี้ยง