เพลงมาร์ชโรงเรียน
 

ทิพรัตน์วิทยาคาร   

สถานศึกษามีชื่อลือกระฉ่อน

โดดเด่นเป็นสง่าแห่งนาคร

การเรียนการสอนเน้นความเป็นคน

ทิพรัตน์วิทยาคาร

สถานสืบสานภูมิปัญญาเบื้องต้น

ทะนุถนอมกล่อมเกลาเยาวชน 

ผลิตผลที่กล่าวขานงานพัฒนา

มีความรู้คู่คุณธรรม

เลิศล้ำน้ำใจเป็นนักกีฬา

เชิดชูวัฒนธรรมล้ำค่า  

สถานศึกษาเอกชนสร้างคนดี

ทิพรัตน์วิทยาคาร

ศรัทธากล้าหาญมีใจรักศักดิ์ศรี

ตราบสิ้นดินฟ้าราตรี 

เทินทูนคุณความดีเป็นศรีไทย...