ภาพกิจกรรม
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญด้านภาษาไทย และกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
 กิจกรรมประกอบไปด้วย
การประกวดคัดลายมือ ของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ตอบปัญหาภาษาไทย การประกวดอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เป็นต้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,20:04   อ่าน 521 ครั้ง